Premie voor het functioneel renoveren van woongelegenheden

Er wordt een subsidie verleend voor het uitvoeren van renovatiewerken aan een bestaande woning om op grondige wijze de kwaliteit van de woning te verbeteren.

Volgende werken komen in aanmerking voor een subsidie:

  • Het weren van grondvocht uit muren en kelders die behoren tot de woning door middel van het opvullen of het injecteren van een vochtwerende vloeistof of gel, onderkapping of onderzaging met plaatsing van een waterdicht membraan.
  • Het weren van regendoorslag bij éénsteensbuitenmuren door middel van een nieuw gemetst binnen- en/of buitenspouwblad of het aanbrengen van een waterdicht doch dampopen membraan door middel van hydrofuge en het bijkomend herstellen van eventuele barsten of uitgevallen voegen. Indien gebruik gemaakt wordt van hydrofuge dient het gebruikte product te worden geattesteerd.
  • Een eerste installatie van een WC met spoeling en/of douche en/of bad met alle noodzakelijke bijhorende leidingen, aansluitingen, kraanwerk, verluchting en systemen voor warmwatervoorziening.
  • Het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken met als doel een bestaande, verouderde en/of onveilige installatie te vernieuwen conform de voorwaarden van de stroomleverancier en het AREI en waarvoor een keuringsattest is afgeleverd. Verouderde installaties zijn alle installaties die meer dan 30 jaar geleden aangelegd werden.

Volgende werken of kosten komen niet in aanmerking voor de subsidie:

  • De aankoop van badkamermeubilair.
  • De aankoop van verlichtingsarmaturen en domotica.
  • Enige andere werken die niet opgenomen zijn in de limitatieve lijst van werken die in aanmerking komen voor een subsidie.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot het functioneel renoveren van bestaande woningen

Voor de subsidie voor het functioneel renoveren van een bestaande woning komen natuurlijke personen in aanmerking. De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan € 500 en is op 1 januari van het jaar van de aanvraag ouder dan 30 jaar. Als referentiedatum geldt de datum van eerste ingebruikname zoals geregistreerd in het bevolkingsregister.

De woning mag na uitvoering van de werken geen ernstige woongebreken vertonen. De woning dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Dit dient bewezen te worden aan de hand van een conformiteitsattest.

De minimum kostprijs van de gezamenlijke werken moet 2000 € (BTW incl.) bedragen.

De uitgevoerde werken worden bewezen door de factuur, die duidelijk en voldoende gedetailleerd de kostprijs en aard van de werken vermeldt. Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken dient een keuringsattest, gedateerd van na de werken, te worden toegevoegd.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 20 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (inclusief BTW) met een maximum van € 2000 per afzonderlijke woongelegenheid. De subsidie voor het functioneel renoveren van een bestaande woning is éénmalig. De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies voorzien in dit reglement.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag moet vóór de uitvoering van de werken ingediend worden, dit op een daartoe bestemd aanvraagformulier en voorzien van de nodige bewijsstukken. Deze aanvraag moet ingediend worden bij Stad Poperinge t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.

Na aanvraag van de subsidie wordt een plaatsbezoek uitgevoerd, waarbij een technisch verslag van de woning wordt opgemaakt. Op basis van dit verslag wordt een technisch advies opgemaakt door de administratie met een overzicht van de uit te voeren werken.

De werken kunnen pas worden aangevat na ontvangst van het technisch advies van de administratie, die dit binnen een termijn van orde van maximum 45 dagen na de subsidieaanvraag aflevert.

Na uitvoering van de werken dient het aanvraagformulier vervolledigd te worden en minstens vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken:

- een gedetailleerde factuur op naam van de aanvrager;

- een bewijs van eigendom;

- het conformiteitsattest van de woning daterend na uitvoering van de werken waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Voor de subsidieaanvraag mogen de ingediende facturen niet ouder zijn dan 3 jaar op datum van de vervollediging van de aanvraag, waarbij de factuurdatum geldt als referentiedatum. Enkel facturen met een factuurdatum die dateert na de datum van het technisch verslag komen in aanmerking.

De datum van indienen van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Na uitvoering van de werken worden de uitgevoerde werken ter plaatse gecontroleerd door de administratie. Pas na het verstrekken van alle noodzakelijke bewijsstukken en controle van de subsidieaanvraag aan de specifieke voorwaarden voorzien in dit reglement wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.